Ostrów: Miasto nie ma kwarantanny, bo musi żyć aktywnie i ambitnie…

  • 10.11.2020, 06:30 (aktualizacja 12.11.2020, 11:32)
  • Ryszard Binczak
Ostrów: Miasto nie ma kwarantanny, bo musi żyć aktywnie i ambitnie…
- Ostrów Wielkopolski pod kierunkiem prezydent Beaty Klimek wspieranej przez Radnych Klubu Przyjazne Miasto zwiększa dynamikę inwestycyjną i zachowuje aktywność społeczną, mimo że obecnie trwająca pandemia koronawirusa postawiła lokalne samorządy i całą społeczność miasta w nadzwyczajnej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji – podkreśla Mateusz Nycek, Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, rzecznik Klubu Przyjazne Miasto i Powiat, a także członek ogólnopolskich komisji Związku Miast Polskich ds. Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast oraz Związku Powiatów Polskich ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

W szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego zamiast świętować 30. rocznicę jego odrodzenia i ogromny dorobek „małych ojczyzn” w naszym kraju, także lokalne samorządy muszą zmagać się z koronawirusem i jego społeczno-gospodarczymi skutkami. Również Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przypadające 10 listopada na pamiątkę wydarzeń Republiki Ostrowskiej z 1918 roku ma zupełnie inną formę niż dotychczas - zabraknie m.in. uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Jak ta sytuacja związana z epidemią wpływa na bieżącą pracę radnych w ostrowskiej Radzie Miejskiej?

- Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego pracuje aktywnie i normalnie, choć zasadniczo najczęściej w trybie online. Współczesna technika, jak również aktualne przepisy prawa, pozwalają nam radnym obradować w trybie online za pośrednictwem Internetu, co analizowaśmy wraz z rozwojem sytuacji również ze strony Komisji Statutowej. W zakresie merytorycznym jest to jednak taka sama samorządowa praca uchwałodawcza jak wcześniej. Jako radni co miesiąc uczestniczymy nie tylko w Sesjach Rady Miejskiej, ale również branżowych Komisjach Rady. W ten sposób – choć w nowych realiach komunikacyjnych - systematycznie miesiąc po miesiącu, toczy się aktywna lokalna praca legislacyjna, która nie tylko zatwierdza potrzebne w życiu miasta dokumenty formalno-prawne jak poszczególne projekty uchwał, ale przynosi, również w ostatnim czasie, także nowe samorządowe inicjatywy.

Rzeczywiście, z powodu trudnej sytuacji związanej z COVID-19, uroczystości z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mają mocno ograniczony charakter. W tym roku nie odbywa się również wiele wydarzeń organizowanych zwyczajowo przez Radę Miejską. Jednak zaoszczędzone z tego powodu w miejskim budżecie środki finansowe z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Lisieckiego zostały przeznaczone na sprzęt i wyposażenie medyczne dla nowego oddziału covidowego w ostrowskim Szpitalu.

To ważna cegiełka ze strony Rady Miejskiej w budowaniu solidarności lokalnej wspólnoty samorządowej, tak bardzo potrzebnej w tym szczególnym czasie pandemii.

 

Mijają właśnie 2 lata obecnej kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023. Ostatnie miesiące to nowa rzeczywistość w obliczu epidemii, ale od samego początku kadencji, od listopada 2018 roku, władze miasta przeprowadziły wiele ważnych lokalnych przedsięwzięć dla Ostrowa Wielkopolskiego. Które z nich można uznać za najważniejsze w działalności Prezydent Miasta i Rady Miejskiej na przestrzeni tych ostatnich 2 lat?

- Te pierwsze dwa lata obecnej kadencji samorządowej to okres aktywnego kontynuowania dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego, zarówno w sferze inwestycyjnej jak i społecznej. To czas przełomowych inwestycji w naszym mieście. Przede wszystkim wyjątkowy okres budowy hali sportowo-widowiskowej Arena Ostrów, oczekiwanej od 30 lat największej w historii ostrowskiego samorządu miejskiej inwestycji.

To prowadzenie wielowymiarowej rewitalizacji Śródmieścia, wspartej dodatkowo kilkoma milionami złotych pozyskanego przez Miasto dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach tego szerokiego projektu rewitalizacyjnego szczególne wrażenie robi wspaniała metamorfoza Ogródków Jordanowskich, które kompleksowo odnowione stały się pięknym i kolorowym miejscem, z wielkim potencjałem do przyjaznej wielopokoleniowej rekreacji. To również dalsze unowocześnienie komunikacji miejskiej, kilka istotnych remontów w miejskich przedszkolach i szkołach oraz przygotowanie projektów budowlanych nowych obiektów oświatowych, a także znacząca rozbudowa lokalnego systemu retencji.

Obok dużych ogólnomiejskich działań minione 2 lata w naszym samorządzie to również czas podjęcia wielu ważnych osiedlowych spraw, jak np. rozpoczęcie po wielu latach oczekiwania kompleksowego remontu ul. Dembińskiego z inicjatywy radnego Marka Śliwińskiego, przewodniczącego Klubu Przyjazne Miasto.

Równocześnie z realizacją przełomowych wyzwań inwestycyjnych to również okres kontynuacji i rozwoju wielu wartościowych działań społecznych. Marką Ostrowa Wielkopolskiego pozostają samorządowe programy społeczne, a programy takie jak Ostrowska Karta Seniora czy Ostrowska Karta Rodziny 3+ zostały w roku 2019 i 2020 poszerzone o kilkudziesięciu nowych partnerów udzielających zniżek i ulg ostrowskim seniorom i rodzinom wielodzietnym. Ponadto oba te programy – poprzez zawierane sukcesywnie porozumienia z gminami sąsiadującymi z naszym miastem – nabierają zasięgu powiatowego i wymiaru regionalnego oraz są pozytywnym przykładem rzeczywistej międzysamorządowej współpracy z korzyścią dla seniorów i rodzin wielodzietnych.

Również w minionych 2 latach z inicjatywy prezydium Komisji Gospodarki Miejskiej - przewodniczącego Radosława Torzyńskiego wraz ze mną jako wiceprzewodniczącym – podczas merytorycznych prac tej branżowej Komisji przeprowadzono kompleksowy przegląd planów zagospodarowania przestrzennego na wszystkich 11 osiedlach miasta. W konsekwencji w listopadzie 2019 roku na wniosek prezydent Beaty Klimek Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, którego niedawne otwarte konsultacje społeczne zostały wsparte dodatkowo pozyskanym grantowym dofinansowaniem w ramach interesującego projektu związanego z partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym. To szerokie specjalistyczne działania realizowane z dużym zaangażowaniem i znaczącym wkładem merytorycznym Referatu Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego na bieżąco współpracującego w tym zakresie z Komisją Gospodarki Miejskiej.

Warto także zauważyć, że Ostrów Wielkopolski w niełatwych dla finansów samorządów czasach, jako jedno z nielicznych polskich miast z determinacją konsekwentnie zwiększa w budżecie miasta fundusze przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie, by w 2020 roku – również po dodatkowym zwiększeniu dokonanym z inicjatywy Pani Prezydent podczas wrześniowej Sesji Rady Miejskiej - osiągnąć rekordową pulę ponad 2 mln zł. Z kolei w maju tego roku zgodnie z prezydencką propozycją Rada Miejska uchwaliła pilotażowy program „Ostrów łapie deszcz”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców chcących korzystać z miejskich dotacji na przydomowe instalacje zbierania i wykorzystywania wody opadowej.

 

Wszystkie te wymienione przykłady działań i miejskie osiągnięcia ostatnich 2 lat świadczą z jednej strony o dużym zaangażowaniu i aktywności prezydent Beaty Klimek w inicjowaniu i nadawaniu ambitnych kierunków rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego, a z drugiej o lepszych niż w latach 2014-2018 relacjach Rady Miejskiej z Prezydent Miasta i lepszej współpracy samorządowego organu uchwałodawczego z organem wykonawczym. W jaki sposób udaje się rozwijać takie pozytywne współdziałanie?

- Jako Klub Przyjazne Miasto od samego początku konsekwentnie uważamy, że jak najlepsza współpraca organu uchwałodawczego i wykonawczego w lokalnym samorządzie ma sens i niesie dobre rezultaty dla miasta. Pierwsze dwa lata nowej kadencji samorządu pokazały, że Rada Miejska, z wiodącą rolą typowo lokalnego Klubu Przyjazne Miasto, ma bardziej samorządowy, a mniej polityczny charakter i poprzez konsekwentne wspieranie Prezydenta Miasta przyczynia się do szybszego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego i sprawnej realizacji samorządowych procedur. Nabiera to jeszcze większego znaczenia obecnie, w szczególnych warunkach pandemii.

W tym kontekście cieszy, że w naszym miejskim samorządzie pojawiają się sprawy wyłączone z bieżących sporów politycznych i podejmowane wspólnie ponad podziałami z myślą o przyszłości miasta, takie jak np. polityka klimatyczna i energetyczna. Z takim przekonaniem podczas Sesji w styczniu tego roku jako Radni Klubu Przyjazne Miasto poparliśmy zaproponowany przez Klub Koalicji Obywatelskiej Apel w sprawie krajowej neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej, tym bardziej, że nasze miasto już odważnie podejmuje aktywne i ambitne lokalne inicjatywy w tym zakresie, szczególnie poprzez innowacyjny i wielowymiarowy projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

Symbolicznym przejawem większej lokalnej zgody w jubileuszowym dla polskiego samorządu terytorialnego roku 2020 jest nadanie odnowionej Sali Sesyjnej imienia Stanisława Musielaka – burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1920-1929, który rozwinął miasto m.in. poprzez budowę fabryki Wagon, szkoły podstawowej przy ul. Wrocławskiej, stacji opieki nad matką i dzieckiem oraz nowych domów czynszowych, a został zamordowany w Lasku Winiarskim pod Kaliszem w 1939 roku. Formalnie propozycja patronatu nad Salą Sesyjną była wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, lecz dzięki powołaniu przez przewodniczącego Jarosława Lisieckiego wspólnego zespołu z udziałem Prezydent Miasta i przedstawicieli wszystkich trzech Klubów Radnych decyzja została ostatecznie zgodnie wypracowana i podjęta jednogłośnie przez całą Radę Miejską.

 

Najważniejszym samorządowym wydarzeniem tego roku w Ostrowie jest rozpoczęcie przez prezydent Beatę Klimek Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku i „zielone światło”, która Rada Miejska głosami wszystkich radnych Klubu Przyjazne Miasto dała dla Ostrowskiego Expresu Inwestycyjnego podczas sierpniowej Sesji. Ostrów Wielkopolski jest pierwszym polskim miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców wspartym przez Europejski Bank Inwestycyjny. Czy i dlaczego warto w obecnym czasie podejmować tego rodzaju duże wyzwania?

- Klub Radnych Przyjazne Miasto w pełni wspiera tą przełomową i niezwykle ambitną inicjatywę naszego samorządowego lidera – prezydent Beaty Klimek, bo wspólnie jesteśmy przekonani, że obecny czas - niełatwy dla samorządów również pod kątem budżetowym - to tym bardziej nie okres na bierność i przeczekanie, a czas na aktywne działania, szukanie nowych rozwiązań i wdrażanie nowoczesnych instrumentów ekonomicznych. To właśnie czas na takie odważne ofensywne decyzje i ambitne projekty!

Prezydent Beata Klimek również w poprzednich latach już z powodzeniem inicjowała i realizowała tak odważne, a czasem wręcz pionierskie, działania dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Arena Ostrów, Basen Miejski Olimpijska, Ostrowski Rynek Energetyczny, Ostrowski Budżet Obywatelski, szkolne gabinety stomatologiczne czy miejskie becikowe - wszystkie te przełomowe i ambitne przedsięwzięcia stały się już rzeczywistością! Wymagało to jednak determinacji i konsekwencji, bo w tych przypadkach również nie brakowało niedowiarków i wątpiących czy pesymistycznego spojrzenia na te przełomowe inicjatywy.

Warto wierzyć, że podobnie jak te wcześniejsze przedsięwzięcia zostały z powodzeniem zrealizowane, tak samo cały Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 roku zostanie skutecznie przeprowadzony i będzie historycznym skokiem cywilizacyjnym, który na lepsze i na trwałe zmieni nasze miasto! A wszystkie te 100 inwestycji będzie służyć mieszkańcom i przyszłym pokoleniom ostrowian.

Ostrowski Expres Inwestycyjny to rzeczywiście niezwykle ambitny projekt, realizowany z udziałem wiarygodnych i renomowanych partnerów instytucjonalnych jak Europejski Bank Inwestycyjny. Obejmuje współpracę finansową naszego miejskiego samorządu z renomowanym bankiem Unii Europejskiej, a Ostrów Wielkopolski jest jednym z tych miast, które znakomicie odnalazło się w unijnej rzeczywistości po 2004 roku. Nasze miasto charakteryzuje się skutecznym pozyskiwaniem i udaną realizacją wielu wartościowych projektów unijnych – inwestycyjnych i społecznych - współfinansowanych z funduszy europejskich. Wspólnota regionów, czyli również lokalnych samorządów, to jeden z najważniejszych filarów Wspólnoty Europejskiej. Dzięki członkostwu w UE mamy olbrzymie środki na rozwój, w tym inwestycje i projekty samorządowe, również z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – banku Unii Europejskiej.

 

Obok tak ambitnego, największego w historii miasta programu inwestycyjnego, w Ostrowie Wielkopolskim - nawet w tegorocznych warunkach pandemii - na wysokim poziomie aktywności udaje się utrzymać partycypację społeczną. Jakie elementy bezpośredniej współpracy samorządu z mieszkańcami należy wyróżnić w okresie minionych 2 lat?

- Ostrów Wielkopolski to pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski – kolejną pionierską samorządową innowację, łączącą partycypację społeczną i rewitalizację miasta. W jej efekcie już w tym roku realizowanych jest 5 zadań z zakresu rewitalizacji społecznej zaproponowanych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców, m.in. takie wartościowe przedsięwzięcia jak bezpłatne porady psychologiczne dla ostrowskich dzieci i młodzieży, wakacyjne kino plenerowe w odnowionym Amfiteatrze w Parku Miejskim, czy będący jeszcze przed nami – i oby możliwy w realiach pandemii – gwiazdkowy plenerowy mini koncert świąteczny. Cały Ostrowski Budżet Obywatelski rok po roku ewoluuje, rozwija się i generuje wiele pozytywnej energii społecznej w naszym mieście. Szczególnie cieszy, że w obecnym roku – mimo wielorakich utrudnień związanych z pandemią i w odróżnieniu od wielu innych polskich miast - w Ostrowie udało się nie tylko utrzymać pulę finansową 1 mln zł przeznaczoną na budżet obywatelski, ale również zachować jego dynamikę w zakresie liczby złożonych przez mieszkańców wniosków i propozycji zadań oraz frekwencji w głosowaniu. To z jednej strony efekt niegasnącej wielkiej aktywności społecznej ostrowian, z drugiej wizji miasta prezydent Beaty Klimek, która od lat konsekwentnie dzieli się władzą z mieszkańcami, a z trzeciej dużego zaangażowania urzędowego Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych wspierającego ostrowian w przelewaniu ich pomysłów i propozycji na papier i urzędowe formularze.

Z kolei jeszcze w 2019 roku raport Najwyższej Izba Kontroli wskazał wśród polskich samorządów Ostrów Wielkopolski jako pozytywny wzór i przykład dobrej realizacji Inicjatywy Lokalnej. To drugi ważny mechanizm bezpośredniej partycypacji społecznej i cenne narzędzie realizacji zadań publicznych we współpracy samorządu z mieszkańcami, którego znaczący rozwój w naszym mieście nastąpił w okresie prezydentury Beaty Klimek. W minionych 2 latach – mimo koniecznego z powodów budżetowych częściowego zmniejszenia puli finansowej - wspólnie zrealizowano w ten sposób kilkanaście zadań inwestycyjnych i społecznych. To nadal wyraźnie i pozytywnie wyróżnia Ostrów Wielkopolski na tle innych miast, gmin i powiatów.

Z kolei podczas ostatniej październikowej Sesji Rady Miejskiej uchwaliliśmy Program współpracy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Zawiera on ponownie moje ubiegłoroczne pilotażowe propozycje, takie jak sfera edukacji ekologicznej czy rewitalizacji społecznej. Warto zauważyć, że ten coroczny strategiczny dokument - dzięki aktywności specjalnego miejskiego Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej - został odświeżony kilkoma nowymi praktycznymi elementami. Jednym z nich jest kolejna nowa przestrzeń lokalnego współdziałania - rewitalizacja gospodarcza. To ważny priorytet nie tylko w całym procesie rewitalizacji miasta, ale szczególnie w kontekście skutków pandemii dla lokalnych przedsiębiorców. Tu każda cegiełka wsparcia jest wartością dodaną!

 

Samorządowa drużyna stworzona w 2018 roku przez prezydent Beatę Klimek to również część powiatowa, a prezydencki Komitet Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat jako pierwszy w najnowszej 20-letniej historii odrodzonego samorządu powiatowego – od samego początku stricte lokalny i samorządowy komitet – wprowadził w wyborach swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Ostrowskiego. Jakie działania Klubu Przyjazny Powiat może Pan wskazać jako Rzecznik, wspierając je również z perspektywy merytorycznej Komisji Związku Powiatów Polskich?

- Klub Radnych Przyjazny Powiat na czele z przewodniczącym Bartoszem Ziółkowskim jest przejawem nowości w Radzie Powiatu Ostrowskiego. I choć jako jedyny opozycyjny klub nie uczestniczy bezpośrednio we władzy wykonawczej, podejmowane działania to przykład merytorycznej pracy samorządowej i pozytywnych inicjatyw.

Lokalne działania zrealizowane w Powiecie Ostrowskim z inicjatywy Klubu Przyjazny Powiat w 2019 i 2020 roku to m.in. inwestycje modernizacyjne i remontowe w I i III Liceum Ogólnokształcącym, rozpoczęcie powiatowego programu „Bezpieczny pieszy” i powstanie pierwszego bezpiecznego przejścia przy ul. Limanowskiego przy ostrowskim Szpitalu. Ten ważny i długofalowy program „Bezpieczny pieszy” - zakładający systematyczne tworzenie nowoczesnych, inteligentnych i doświetlonych przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych drogach powiatowych - zapoczątkowany przez przewodniczącego Klubu Przyjazny Powiat Bartosza Ziółkowskiego wspólnie z radnym Andrzejem Knopińskim, przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu, również wspieram merytorycznie jako członek ogólnopolskiej Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Ponadto z inicjatywy Klubu Przyjazny Powiat w 2019 roku Powiat Ostrowski po raz pierwszy przyznał dotacje lokalnym organizacjom pozarządowym na społeczne projekty edukacyjne dotyczące walki ze smogiem. Zainicjowano również edukację energetyczną młodzieży w oparciu o konkurs „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” i budowanie „pokolenia czystej energii” w Powiecie Ostrowskim.

W dodatku tegoroczne miejskie dotacje dla ostrowskiego powiatowego Szpitala uchwalone przez Radę Miejską z inicjatywy prezydent Beaty Klimek oraz podjęcie w lutym 2020 roku przez Radę Miejską i Radę Powiatu wspólnego głosu i spójnego Apelu w sprawie planowanego przebiegu linii kolei dużej prędkości w regionie Południowej Wielkopolski to pozytywne przykłady lokalnej konsolidacji ostrowskiego miejskiego i powiatowego samorządu w tym szczególnym - pod wieloma względami - roku dla polskiego samorządu terytorialnego.

 

Jako samorządowiec mający doświadczenie zarówno po stronie wykonawczej jak i uchwałodawczej, wchodzi Pan również w skład ogólnopolskich organów samorządowych, takich jak stała Komisja Administracji i Komisja Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich oraz Komisja Związku Powiatów Polskich ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli i Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Jak z tej szerszej, ogólnokrajowej perspektywy wygląda obecnie przyszłość polskich samorządów i miast?

- Trwająca pandemia koronawirusa również lokalne samorządy postawiła w nadzwyczajnej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji. Jednak miasto, gmina, powiat czy województwo rozumiane jako jednostka samorządu terytorialnego, nie ma kwarantanny i przynajmniej w kluczowych obszarach musi pozostać aktywne. Samorządowe inwestycje w obecnej sytuacji mają jeszcze większe znaczenie dla lokalnych firm i regionalnych rynków gospodarczych. Administracja publiczna w urzędach i innych jednostkach samorządowych musi przejść przyspieszoną cyfryzację usług społecznych. Aktywność społeczna – podtrzymywana z zachowaniem wymaganych ograniczeń i norm sanitarnych – staje się szczególną wartością.

Wielorakie skutki społeczne, gospodarcze, ekonomiczne pandemii, również dla polskich samorządów lokalnych wszystkich szczebli, będą z pewnością wieloletnie i długofalowe. W tej nowej sytuacji i przyszłej „nowej normalności” jeszcze ważniejszym czynnikiem rozwoju lokalnego staje się partnerstwo i współpraca między samorządami. Dobrze się składa, że nowe możliwości w tym zakresie przynoszą rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wchodzi w życie 13 listopada, takie jak m.in. strategie ponadlokalne czy partnerstwa terytorialne.

Z kolei do 12 listopada trwają jeszcze konsultacje społeczne założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030. W ich ramach jako członek wspomnianych ogólnopolskich Komisji przekazałem inspiracje i rekomendacje płynące z naszych pionierskich samorządowych osiągnięć Ostrowa Wielkopolskiego, takie jak m.in. budowanie lokalnych społeczności energetycznych, społecznego wymiaru rewitalizacji miast czy partycypacji społecznej młodzieży.

Jestem przekonany, że przyszłością jest samorząd oparty na wiedzy i szerokim pozytywnym współdziałaniu. A Ostrów Wielkopolski pod kierunkiem prezydent Beaty Klimek wspieranej przez Radnych Klubu Przyjazne Miasto już dziś - mimo niełatwej pod wieloma względami rzeczywistości – aktywnie i ambitnie pokazuje nie tylko siłę lokalnej wspólnoty samorządowej, ale również potencjał i moc miast średniej wielkości!

Rozmawiał: Ryszard Binczak

 

 

Ryszard Binczak

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe