Kalisz: Święto Zmarłych - pamięć o tych, którzy odeszli

  • 02.11.2017, 11:39
  • Patrycja Pera
Kalisz: Święto Zmarłych - pamięć o tych, którzy odeszli pixabay
Zaduszki to szczególny dzień, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. W ciągu minionego roku pożegnaliśmy krewnych, przyjaciół, znajomych, osoby związane z Kaliszem. Pamięć o Nich trwa.

Ariana Lewicka

fot. Karina Zachara

Wieloletnia przewodnicząca kaliskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Była radną Rady Miejskiej Kalisza, orędowniczką spraw osób niepełnosprawnych. Za wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną otrzymała  Medal „Fideliter et Constanter” – Wiernie i Wytrwale oraz tytuł: Zasłużona dla Miasta Kalisza.

Ariana Lewicka od 1987 roku pełniła funkcję przewodniczącej kaliskiego koła – najpierw Komitetu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, a od 1991 do 2011 roku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.  To z jej inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu prowadzonych było szereg akcji, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki jej uporowi i determinacji udało się wybudować salę gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 11, do którego uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna. Współtworzyła Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „TULIPAN” który, w naszym mieście funkcjonuje już od 1989 roku.

Pracowała jako wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Koordynacyjnej Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz jako członkini Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza i Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

 


Stefan Szymczak

fot. Tomasz Skórzewski

 

Jeden z najlepszych i najbardziej lubianych kaliskich przewodników PTTK -  „dziadek” Stefan Szymczak.

Za swą działalność otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę PTTK, Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, „Zasłużony Przewodnik PTTK”, laureat „Złotej Dziesiątki” w konkursie Kaliszanie roku 2004 oraz Nagrody Prezydenta Kalisza. Przez dzieci został obdarowany „Orderem Uśmiechu”.

Był długoletnim Prezesem Koła Środowiskowego PTTK nr 2 „Metalplast”, wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Pieszej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Kaliszu i Prezesem tejże Komisji przy kaliskim Oddziale PTTK.

Organizował i uczestniczył w wielu imprezach turystycznych na szczeblu ogólnopolskim (m.in. Centralny Zlot Krajoznawców, Centralny Zlot Przodowników Turystyki Pieszej), regionalnym i lokalnym – był m.in. przewodnikiem w pierwszym spacerze w cyklu „Kaliszobranie”. Posiadał uprawnienie przewodnika miejskiego i terenowego, pilota wycieczek, przodownika turystki pieszej i in.
Tekst: Piotr Sobolewski


prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak

fot. MBP w Kaliszu

Był wybitnym uczonym, poznańskim literaturoznawcą, zaangażowanym także w powstanie kaliskiej polonistyki i przez ćwierć wieku niestrudzenie służącym na rzecz rozwoju środowiska akademickiego w Kaliszu. Był laureatem odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. 
Swoimi wykładami, konwersatoriami i seminariami wyznaczał najwyższe standardy, a także dawał przykład niezwykłego oddania promocji licencjatów, magistrów i doktorów. Był świetnym popularyzatorem nauki, chętnie wychodzącym poza mury uczelni. Zainicjował porozumienie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, dotyczące współpracy informacyjnej i naukowej, dzięki któremu kaliscy czytelnicy zyskali dostęp do najnowszych książek i czasopism polonistycznych. 

Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Literackiego im.  A. Mickiewicza i członkiem-założycielem Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich w Warszawie, był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Był współzałożycielem oraz przewodniczącym Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, przewodniczył zespołowi ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Dwukrotnie piastował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i także przez dwie kadencje dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Przez trzydzieści lat był senatorem UAM. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również m.in. odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza. 
(za: prof. Piotr Łuszczykiewicz)


Tomasz Kwinta

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Kaliszu, działacz społeczny i sportowy.
W latach 1966-1969 był nauczycielem w SP nr 15 w Kaliszu, a w latach 1969-1984 w ZSZ przy WSK Kalisz. W latach 1978-1982 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.  W 1981 odmówił uczestnictwa w pochodzie pierwszomajowym i zebraniu przedwyborczym. W 1982 oddał legitymację partyjną i zaangażował się w działalność "Solidarności". 

W latach 1984-1989 był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Kaliszu.  1 września 1984 roku został zwolniony z pracy jako „niegwarantujący socjalistycznego wychowania młodzieży”. Nawiązał kontakt z o. Stefanem Dzierżkiem (za pośrednictwem Teresy Jaczynowskiej-Grzeluszka i Anny Binder); w grudniu 1984 r. został przywrócony do pracy w wyniku przeprowadzonej w szkole inspekcji (dzięki pomocy Anny Piwońskiej) oraz nadaniu w Radiu Wolna Europa (dzięki kontaktom Antoniego Pietkiewicza, z którym skontaktował go Mirosław Bartkowiak z WSK) komunikatu: „W najstarszym mieście w Polsce za poglądy został zwolniony nauczyciel”.

W latach 1989-1990 był przewodniczącym Komisji Zakładowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Na początku lat 90. był dyrektorem Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Od 1991 roku pełnił funkcję dyrektora obecnego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara Rudego. Był prezesem Klubu Historycznego im. Stefana Grota-Roweckiego w Kaliszu, prezesem drugoligowego klubu piłki ręcznej KPR Szczypiorno Kalisz, działał w kaliskim LOK-u. 
(za: Grażyna Schlender)

 


Bożena Kryst

fot. MBP w Kaliszu

 

Wieloletnia kierowniczka filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Całe swoje zawodowe życie związała z Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Asnyka. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Naukę kontynuowała na studiach podyplomowych w kaliskim Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przez dziesięć lat kierowała bibliotecznym Oddziałem Dziecięcym, przez kolejne ćwierć wieku była kierownikiem filii nr 1 przy ul. Górnośląskiej.

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego otrzymała w 2006 roku nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza.

Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzieciom i młodzieży organizowała konkursy i wycieczki przybliżające historię i zabytki Kalisza. Hol kierowanej przez nią filii bibliotecznej był stałą galerią dziecięcych prac plastycznych.
Bożenę Kryst cechowała duża wrażliwość na los innych, co zaowocowało powierzeniem jej stanowiska Przewodniczącej Koła Grodzkiego NSZZ Solidarność.

Oprac. MBP w Kaliszu


Józef Marek

fot. archiwum rodzinne    

Wieloletni kaliski radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza III kadencji. Przez wiele lat prezes Zarządu Wojewódzkiego  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.     

Pułkownik Józef Marek był radnym Rady Miejskiej Kalisza I, II i III kadencji. W tej ostatniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Jego wieloletnia, aktywna działalność społeczna i samorządowa przejawiała się w pracach szeregu miejskich komisji. Był członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta, Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a w latach 1998-2002 przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Przez szereg lat zasiadał też w działającej przy Prezydencie Miasta Kalisza Komisji Mieszkaniowej.
W 1995 roku uhonorowany został przez Radę Miejską Kalisza odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza.
Był żołnierzem zawodowym. Po przejściu w stan spoczynku oddał się pracy społecznej.
Przez wiele lat działał aktywnie w strukturach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pełniąc funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego VII i VIII kadencji.          
Tekst: Karina Zachara


Arcybiskup Łódzki i Poznański Szymon

fot. orthodox

Szymon Romańczuk urodził się 12 sierpnia 1936  roku. 1 lutego 1970 został Kierownikiem Wydziału Zagranicznego oraz Dyrektorem  Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, Bazylego. 11 lutego 1970 złożył wieczyste śluby mnisze, a  cztery dni później otrzymał święcenia diakońskie, zaś 22 lutego tego samego roku – kapłańskie.

W 1979 r. roku został powołany na biskupa, zaś 25 listopada 1979 r. podniesiony do godności archimandryty. 26 listopada 1979 r. w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa lubelskiego, wikariusza Diecezji Warszawsko-Bielskiej.
31 lipca 1981 r. decyzją Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  objął diecezję łódzką i poznańską. W 1979 r. otrzymał tytuł honorowego członka Prawosławnej Akademii Teologicznej na Krecie.

8 czerwca 1993 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.
Ksiądz arcybiskup wielokrotnie odwiedzał Kalisz. W dniu 29 czerwca 2004 r., podczas dorocznego święta parafialnego obchodzono jubileusz 75-lecia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni prawosławnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu oraz 230-lecie istnienia prawosławnej parafii. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Liturgia celebrowana przez arcybiskupa Szymona.  W Liturgii uczestniczyli mieszkańcy i władze miasta Kalisza.

Dzięki zabiegom księdza arcybiskupa Samorząd Miasta Kalisza, w uznaniu za wkład w zachowanie dziedzictwa prawosławia uhonorowany został przez św. Sobór Biskupów Prawosławnych Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.
W 2006 r. arcybiskup Szymon, podczas święta parafialnego poświęcił ikonostas kaliskiej cerkwi, odrestaurowany dzięki dotacji z budżetu Kalisza. Podczas uroczystości, arcybiskupowi Szymonowi wręczono przyznany przez prezydenta miasta medal Honorowego Przyjaciela Kalisza.

Tekst: Anna Woźniak

 


Waldemar Rabiega

Fotograf, społecznik, wieloletni pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
Waldemar Rabiega z wykształcenia był inżynierem projektantem. Wiele lat pracował na stanowisku kierownika w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu. Jego największą pasją była fotografia. Swoje prace - zdjęcia  architektury i przyrody, czy fotorelacje z imprez i koncertów, wystawiał w m.in. Ośrodku Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

Patrycja Pera

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe